سامانه مدیریت درخواست های آروین
گزارشات شخصی - گزارش کارکرد و مانده مرخصی ها
امروز دوشنبه مورخ 1398/11/28
روز تاریخ ورود1 خروج1 ورود2 خروج2 ورود3 خروج3 ورود4 خروج4 کارکرد اضافه کار تاخیر ورود تعجیل خروج تردد غیرمجاز مرخصی ساعتی مرخصی روزانه ماموریت عملیات